മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആടേറാപ്പാല Edit
    ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ catalepsy, ചില്ലറ, ചൈത്രസഖന്‍, അഞ്ഞൂറ്റിക്കാര്‍, ആര്‍ഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean