മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആടല്പ്പെടുക Edit
    ദുഖിക്കുക, വിഷമിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bark, ഡവാല്‍, മാപനം, അംശദണ്ഡം, കേന്ദ്രഗവണ്‍മെന്റ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean