മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആടല്പ്പെടുക Edit
    ദുഖിക്കുക, വിഷമിക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hard cover, hobnob, phantasm, ആവാഹി, ആറ്റ്ലസ്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean