മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആട Edit
    താട


ആട Edit
    വസ്ത്രം, പാല്‍പ്പാട
    garment, scum of milk


ആട
(പര്യായം) വസ്ത്രം


ആട് Edit
    ആടു നോക്കുക


ആട് Edit
    ഒരു വളര്‍ത്തുമൃഗം
    a domestic animal, goat
(പര്യായം) അജം, മേഷം, ഛഗം, ഛാഗം


Entries from Datuk Database

ആട1(നാമം):: വസ്ത്രം
ആട1(നാമം):: പാല്‍പ്പാട
ആട1(നാമം):: (വിത്തിലെ) ബീജപത്രങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന നേരിയതൊലി
ആട1(നാമം):: തേനീച്ച തേന്‍ ശേഖരിക്കുന്ന അറ, തേനറ, അട
ആട2(നാമം):: കാള, പശു മുതലായവയുടെ കഴുത്തില്‍ നീളെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തൊലി, താട, ആടപ്പനി = കാലികള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗം
ആട്(നാമം):: കന്നുകാലികളെക്കാള്‍ ചെറിയതും അയവിറക്കുന്നതുമായ ഒരു നാല്‍ക്കാലിമൃഗം, അജം. "ആടിനറിയുമോ അങ്ങാടിവാണിഭം?" (പഴ.). (പ്ര.) ആട്ടിന്‍തോലണിഞ്ഞചെന്നായ് = ശുദ്ധന്‍റെ ഭാവം കാണിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ intrinsic, call for, അമച്ചന്‍, ആവിഷ്കരണം, പ്രദക്ഷിണപട്ടിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean