മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആജ്ഞാപനം Edit
    ആജ്ഞാപിക്കല്‍
    act of commanding


Entries from Datuk Database

ആജ്ഞാപനം(നാമം):: ആജ്ഞാപിക്കല്‍, ഉത്തരവുകൊടുക്കല്‍, പ്രസിദ്ധീകരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അംബുവാസി, വിരട്ടുക, മഞ്ച്, പ്രസ്ഥദേശം, ഗുണ്ട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean