മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആച്ഛാദം Edit
    വസ്ത്രം
    dress


ആച്ഛാദം
(പര്യായം) സത്രം


Entries from Datuk Database

ആച്ഛാദം(നാമം):: വസ്ത്രം, ഉടുപ്പ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parvenu, salutary, unbridle, അഗ്നിചയനം, അരണ്യദ്വാദശി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean