മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗ്രഹായണി Edit
നാമം
    മകയിരം, മാര്‍ഗ്ഗശീര്‍ഷമാസം


Entries from Datuk Database

ആഗ്രഹായണി(നാമം):: മകയിരം നക്ഷത്രം
ആഗ്രഹായണി(നാമം):: മാര്‍ഗശീര്‍ഷമാസത്തിലെ വെളുത്തവാവ്
ആഗ്രഹായണി(നാമം):: ഒരു പാകയജ്ഞം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ordinal, paramedical, അദ്ധ്യായി, തേയുക, സീവനി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean