മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗ്നേയകൃച്ഛം Edit
    ഒരു വ്രതം, എള്ളുമാത്രം തിന്ന് പന്ത്രണ്ടു ദിവസം കഴിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

ആഗ്നേയകൃച്ഛം(നാമം):: എള്ളുമാത്രം ഭക്ഷിച്ചു പന്ത്രണ്ടുദിവസം കഴിക്കുന്ന വ്രതം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ unabashed, waggon, പ്രതിഘ്നം, ബന്ധുചതുഷ്ഠയം, വിഗണിക്കുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean