മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗവീനന്‍ Edit
    കൂലിയായിനിശ്ചയിച്ച പശുവിനെ കിട്ടുന്നതുവരെ ജോലി ചെയ്യുന്നവന്‍


Entries from Datuk Database

ആഗവീനന്‍(നാമം):: പശുവിനെ കിട്ടുന്നതുവരെ ജോലിചെയ്യുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lard, വീണ്‍, മാര്‍ഗ്ഗികന്‍, മുട്ടുശാന്തി, മലയമാരുതന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean