മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഗമനനാള്‍ Edit
    വരവുനാള്‍, ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച, ക്രസ്തുവിന്‍െറ വരവുനാള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ disintegrate, ആര്യഗൃഹ്യ, ഇടപ്പെടുക, ചാണകവരളി, ചരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean