മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആഖുഭുക്ക് Edit
    പൂച്ച


ആഖുഭുക്ക്
(പര്യായം) പൂച്ച


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചുഞ്ചുപുടം, ചകിത, കാവ്യന്‍, ഓകന്‍, വാതഫുല്ലാന്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean