മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്സിജന്‍ Edit
    ഓക്സിജന്‍ നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ confide, flex, rhapsody, ആശ്ലിഷ്ട, ആലിമ്പനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean