മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്ഷേപകം Edit
    ഔരുതരം വാതം


Entries from Datuk Database

ആക്ഷേപകം(നാമം):: ഒരിനം വാതം, കോച്ചല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ത്രം, ചാടുകാരം, മംഗലവാരം, ആഴക്ക്, കാമലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean