മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്ഷേപക Edit
    ആക്ഷേപിക്കുന്ന , വലിക്കുന്ന


Entries from Datuk Database

ആക്ഷേപക(വിശേഷണം):: മിനുക്കുന്ന
ആക്ഷേപക(വിശേഷണം):: പിടിച്ചുവലിക്കുന്ന
ആക്ഷേപക(വിശേഷണം):: ആക്ഷേപിക്കുന്ന
ആക്ഷേപക(വിശേഷണം):: ശകാരിക്കുന്ന
ആക്ഷേപക(വിശേഷണം):: എറിയുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിച്ചിപാര, അവ്യര്‍ത്ഥ, അറെപ്പ്, അതിരുക, അതിസമ്പന്നന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean