മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്ഷീബം Edit
    മുരിങ്ങ
    the moringa tree


Entries from Datuk Database

ആക്ഷീബം(നാമം):: (കരി) മുരിങ്ങ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alluvium, അമാനം, ആര്യപട്ടര്‍, അവലേഹം, പ്രതിലിപികന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean