മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്ഷപാദം Edit
    ന്യായദര്‍ശനം


Entries from Datuk Database

ആക്ഷപാദം(നാമം):: അക്ഷപാദന്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ന്യായദര്‍ശനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ parabola, proscribe, ഇടവിതാനം, ഭയപ്പാട്, ചന്ദ്രരോഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean