മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്ഷപാദം Edit
    ന്യായദര്‍ശനം


Entries from Datuk Database

ആക്ഷപാദം(നാമം):: അക്ഷപാദന്‍ പ്രചരിപ്പിച്ചത്, ന്യായദര്‍ശനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lactation, overlay, paraphrase, all at once, അന്നക്കാവടി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean