മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്രുഷ്ടം Edit
    ശകാരം, ശാപം
    abuse, curse


Entries from Datuk Database

ആക്രുഷ്ടം(നാമം):: ശകാരം, ശാപം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ forced, glacier, അല്പംപചന്‍, ബാഷ്പപൂരം, മാരധനാശി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean