മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആക്രമണം Edit
    കൈയേറ്റം, മര്യാദവിട്ടു പ്രവേശിക്കല്‍
    attack, trespass


Entries from Datuk Database

ആക്രമണം(നാമം):: കടന്നുചെല്ലല്‍, അതിര്‍കടന്നുകയറ്റം, മര്യാദവിട്ടുപ്രവേശനം
ആക്രമണം(നാമം):: കയ്യേറ്റംചെയ്യല്‍, കടന്നുപിടിക്കല്‍, പിടിച്ചെടുക്കല്‍
ആക്രമണം(നാമം):: സൈന്യസന്നാഹത്തോടുകൂടി ശത്രുരാജ്യത്തേക്കു കടക്കല്‍
ആക്രമണം(നാമം):: സമീപിക്കല്‍, അടുത്തുവരല്‍
ആക്രമണം(നാമം):: കയ്യൂക്ക്
ആക്രമണം(നാമം):: ആലംബനം, ആശ്രയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bravura, garble, pianist, വിലോഹിത, പിറുപിറുപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean