മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശമുല്ല Edit
    ഒരുവള്ളിച്ചെടി,


Entries from Datuk Database

ആകാശമുല്ല(നാമം):: മണമില്ലാത്ത ചെറിയ പൂക്കളുള്ള ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ porter, വടു, വിസ്രാവം, വിധിവധു, മേലധികാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean