മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശമണ്ഡലം Edit
    നക്ഷത്രങ്ങള്‍ കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥാനം
    the place where stars are seen,, celestial sphere


Entries from Datuk Database

ആകാശമണ്ഡലം(നാമം):: മണ്ഡലാകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ആകാശം, നക്ഷത്രങ്ങള്‍ പ്രകാശിക്കുന്ന സ്ഥാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deep love, pluri, ഭുദവേശി, ബലനം, മന്മഥി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean