മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശദീപം Edit
    ദീപാവലി ദിവസം വിഷ്ണുവിന്‍െറ പ്രീതിക്കായി കുറ്റിനാട്ടി അതില്‍, കത്തിച്ചുവയ്ക്കുന്ന വിളക്ക്


Entries from Datuk Database

ആകാശദീപം(നാമം):: പൊക്കമുള്ള കഴയുടെ മുകളില്‍ കൊളുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിളക്ക്, പന്തം, കാര്‍ത്തികയ്ക്കു നാട്ടിയകമ്പില്‍കൊളുത്തിവയ്ക്കുന്ന വിളക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഭംഭരാളിക, ചേതിക, ഛായാതോഡി, വിപ്രേഷകന്‍, അക്രിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean