മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശഗം Edit
    പക്ഷി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകിലെണ്ണ, ചെകിറി, യോഗം, അടികലശല്‍, ആക്രമണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean