മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശഗ Edit
    ആകാശത്തുകൂടി പോകുന്ന


Entries from Datuk Database

ആകാശഗ(വിശേഷണം):: ആകാശത്തില്‍ക്കൂടി ഗമിക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dissertation, gigantic, അലാബു, മക്ഷം, അങ്കാങ്കം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean