മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാശക്കപ്പല്‍ Edit
    ഒരുതരം വ്യോമയാനം , ലോഹം കൊണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു ആകാശക്കപ്പല്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്, സെപ്പലിന്‍ എന്ന ജര്‍മ്മന്‍കാരനാണ്


Entries from Datuk Database

ആകാശക്കപ്പല്‍(നാമം):: വിമാനം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drug, halbert, outlaw, അമന്യു, അബ്രൂകൃതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean