മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകാരഗോപനം Edit
    ആകാരഗുപ്തി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരുജം, അനുവര്‍ത്തനം, അംബുചാമരം, അഭ്യഞ്ജനം, ബൗധായനീയസ്നാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean