മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകായ്ക Edit
    കഴിവില്ലായ്മ
    disability


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ morrow, oxide, അക്ഷം, പ്രാണഹര, മേഘാനന്ദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean