മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകരികം Edit
    ആകരത്തിലെ മുറ, ഖനിനിയമം


Entries from Datuk Database

ആകരികം(നാമം):: ആകരസംബന്ദമായ, ഖനിയെ സംബന്ധിച്ച (ചട്ടം)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടര്‍ക്കരപ്പന്‍, അനന്തശീര്‍ഷന്‍, വിപഥം, മാംസഭുക്ക്, ഇട്ള്


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean