മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകമ്പിതം Edit
    ഇളക്കപ്പെട്ടത്
    that which is shaken


Entries from Datuk Database

ആകമ്പിതം(നാമം):: ശിരശ്ചേഷ്ടാവിശേഷങ്ങളില്‍ ഒന്ന്, ശിരസ്സ് അല്പമായി ചലിപ്പിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ consul, erst, അഗ്നിതേജസ്സ്, ഇദ്ധം, ബ്രഹാമാംഭസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean