മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകമ്പനം Edit
    ഇളക്കം
    shaking


Entries from Datuk Database

ആകമ്പനം(നാമം):: വിറയ്ക്കല്‍, വിറയല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ concentrate, അല്പജ്ഞ, പ്രത്യയിക്കുക, ഇരണം, ഉടല്‍പ്പിറവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean