മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആകനിഷ്ഠം Edit
    ചെറുവിരല്‍വരെ


Entries from Datuk Database

ആകനിഷ്ഠം(അവ്യയം):: ചെറുവിരല്വരെ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kindred, leek, മൂത്രവസ്തി, ഉത്രം, ഉത്തര


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean