മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആംബികേയന്‍ Edit
    ആംബികേയന്‍ നോക്കുക


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ slacken, പ്രവല്ഹിക, ഫലേഗ്രഹി, ഓര്‍മ്മക്കേട്, പിന്നണിഗായിക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean