മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

ആംഗീരസന്‍ Edit
    ബൃഹ്സ്പതി, ദേവഗുരു


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അകതാര, അഭയഡിണ്ഡിമം, പ്രവര്‍ത്തയിതാ, മിത്രന്‍, മൈതാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean