മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹ്ണം Edit
    പകല്‍, പകലിന്‍െറ അഞ്ചിലൊരുഭാഗം. പ്രാഹ്നം, പൂര്‍വ്വാഹ്നം,മദ്ധ്യാഹ്നം, അപരാഹ്നം,, സായാഹ്നം എന്ന് അഹ്നങ്ങള്‍ അഞ്ച്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ monkey business, testimonial, അശൂന്യ, ചിത്രവ്യാഘ്രം, ആശ്രയണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean