മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹീനന്‍ Edit
    സര്‍പ്പരാജന്‍


Entries from Datuk Database

അഹീനന്‍(നാമം):: സര്‍പ്പരാജന്‍, അനന്തന്‍, വാസുകി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carnation, interrogatory, പ്രാന്തപ്രദേശം, പുരാതനന്മാര്‍, ഗഗനചരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean