മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹിമേദം Edit
    അരിമേദം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ buffet, അളര്‍ച്ച, ഞാണേറ്റുക, മിറുക്കല്‍, ആര്‍ത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean