മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹിഭൂഷണന്‍ Edit
    ശിവന്‍
    siva


അഹിഭൂഷണന്‍
(പര്യായം) സംഭഗ്നന്‍


Entries from Datuk Database

അഹിഭൂഷണന്‍(നാമം):: സര്‍പ്പാഭരണന്‍, ശിവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ amaranth, അതിസക്തി, പൗനരുക്തം, പൊതിക്കെട്ട്, ഗന്ധവാഹി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean