മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹിന്ദു Edit
    ഹിന്ദുവല്ലാത്ത ആള്‍
    non-hindu


Entries from Datuk Database

അഹിന്ദു(നാമം):: ഹിന്ദുവല്ലാത്ത ആള്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ reigning, അസ്ത്രാഹത, ബലചതുഷ്ടയം, അശ്വശാസ്ത്രം, ഉറ്റോര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean