മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഹംവാദി Edit
    തന്നെപ്പറ്റി സദാ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവന്‍, സാക്ഷിയാകാമെന്നു സ്വയം പറഞ്ഞു, വരുന്നവന്‍


Entries from Datuk Database

അഹംവാദി(നാമം):: ആത്മപ്രശംസകന്‍
അഹംവാദി(നാമം):: സാക്ഷിയാകാമെന്നു സ്വയം പറഞ്ഞു വരുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആപ്രേഷന്‍, പ്രസ്കന്ദനം, പരാക്രമം, തീയവന്‍, സുചക്ഷുസ്സ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean