മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസ്പര്‍ശ Edit
    സ്പര്‍ശിക്കാത്ത
    not touching


Entries from Datuk Database

അസ്പര്‍ശ(വിശേഷണം):: സ്പര്‍ശിക്കാത്ത
അസ്പര്‍ശ(വിശേഷണം):: സ്പര്‍ശനശക്തിയില്ലാത്ത
അസ്പര്‍ശ(വിശേഷണം):: ഒന്നിനോടും ബന്ധമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ authoritarian, galvanize, low, പ്രതിഗ്രഹി, ഘനരുചി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean