മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസ്ത്രമാര്‍ജ്ജകന്‍ Edit
    കടച്ചിക്കൊല്ലന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blood bank, അബാഹ്യ, ഫലതാശന്‍, വാവുടം, വപ്പി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean