മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസ്തഭവനം Edit
    ഏഴാം ഭാവം
    the seventh lunar mansion


Entries from Datuk Database

അസ്തഭവനം(നാ. ജ്യോ.):: ഏഴാം ഭാവം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അഭിയാതന്‍, ഇടക്കാണം, വാരഫലം, പാശുബന്ധകം, തിമൃത്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean