മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസ്കത Edit
    താത്പര്യമില്ലാത്ത, ആസക്തിയില്ലാത്ത
    having no interest


Entries from Datuk Database

അസക്ത(നാമം):: അസക്തി
അസക്ത(വിശേഷണം):: താത്പര്യമില്ലാത്ത
അസക്ത(വിശേഷണം):: ഇഹലോകവ്യാപാരങ്ങള്‍ വെടിഞ്ഞ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ blur, delirious, scabrous, abseil, അശങ്ങുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean