മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസൂയപ്പെടുക Edit
    മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖത്തില്‍ കണ്ണുകടി തോന്നുക
    be jealous


Entries from Datuk Database

അസൂയപ്പെടുക(ക്രിയ):: പരോത്കര്‍ഷത്തിലും മറ്റും അസഹ്യതതോന്നുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആടീകനം, വാസന്ത, മന്ദബുദ്ധി, ആഴാതി, ആസേവിത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean