മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസിപുത്രി Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    അസിധേനു, ചുരിക, കത്തി.
    Dagger, Knife.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അസിപുത്രി(നാമം):: ചുരിക, കത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pause, recoil, baryon, അവാരണം, അഗ്നിജിഹ്വന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean