മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസാദ്ധ്വി Edit
    കുലട, പതിവ്രതയല്ലാത്തവള്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടര്‍പ്പ്, അമനി, അധീശ്വരന്‍, ചാന്തുപൂശുക, വൃഷാഹാരം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean