മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസാങ്കല്പികം Edit
    സങ്കല്പത്തില്‍ ഇല്ലാത്തത്
    something not imaginary, something real


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ubiquitous, wake, അവിസ്രവണം, അണുമതി, ആകാശേശന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean