മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസഹം Edit
    മാറിടത്തിന്‍െറ മദ്ധ്യം


Entries from Datuk Database

അസഹം(നാമം):: മാറിടത്തിന്‍റെ മധ്യം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cud, dilettante, അമര്‍ത്ത്യപഥം, ഇന്ദ്രതുലം, ചട്ടിക്കുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean