മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസമന്‍ Edit
    ബുദ്ധന്‍
    Buddha


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ culprit, അവചിത, ആഹേരു, വഴിയുക, വിഹഗം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean