മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസമച്ഛദം Edit
    ഏഴിലംപാല


Entries from Datuk Database

അസമച്ഛദം(നാമം):: സപ്തച്ഛദം, ഏഴിലമ്പാല

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ villa, ആരാഡന്‍, പത്തഞ്ഞൂറ്, പലഗണ്ഡന്‍, താലയന്ത്രം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean