മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസംരംഭം Edit
    തുടങ്ങാതിരിക്കല്‍, ക്ാപിക്കാതിരിക്കല്‍


അസംരംഭം Edit
    തുടങ്ങാതിരിക്കല്‍, കോപിക്കാതിരിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അസംരംഭം(നാമം):: തുടങ്ങാതിരിക്കല്‍
അസംരംഭം(നാമം):: കോപിക്കാതിരിക്കല്‍, ക്ഷോഭിക്കാതിരിക്കല്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രകടനാധികൃതന്‍, വാസക, വരാക, പുഷ്പിക്കുക, പരിത്യാഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean