മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അസംഭ്രമ Edit
    സംഭ്രമമല്ലാത്ത, ശാന്തചിത്തതയുള്ള
    not perplexed, calm


Entries from Datuk Database

അസംഭ്രമ(നാമം):: അസംഭ്രമം
അസംഭ്രമ(വിശേഷണം):: സംഭ്രമമില്ലാത്ത, ശാന്തചിത്തതയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ kiosk, legitimate, premiss, choregraphy, ഞെട്ടല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean